Integritetspolicy

Inom Emballator Lifestyle AB tar vi våra kunders, leverantörers och intressenters personliga integritet på största allvar. Vi vill säkerställa att dina personuppgifter alltid hanteras korrekt, är uppdaterade och skyddas. Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information till oss, när du kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster. För att kunna utföra våra tjänster på ett korrekt sätt behöver vi behandla vissa typer av personuppgifter. Med behandling menar vi all insamling, lagring, hantering, ändring och användning av personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Personuppgiftsansvarig

Emballator Lifestyle AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter vi samlar in kommer bara att användas av oss om inte annat anges vid registreringen eller i den informationen som du får efter att ha varit i kontakt med oss.

Emballator Lifestyle AB har inget utsett dataskyddsombud men om du har frågor om vår personuppgiftshantering så kontakta oss via någon av adresserna nedan.

Organisationsnummer: 559091-1136

Postadress: Box 83, 464 22 Mellerud

Besöksadress: Skaraborgsvägen 3, 506 30 Borås

E-postadress: lifestyle@emballator.se

Telefon: +46 (0)33-722 72 90

Säkerheten för dina personuppgifter

För att skydda dina personuppgifter som vi behandlar vidtar vi en mängd tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar vår säkerhetsteknik hela tiden för att förhindra att någon obehörig får tillgång till våra system. Våra medarbetare har bara tillgång till de uppgifter som de behöver i sitt arbete och vi jobbar aktivt med att utbilda om vikten av sekretess och hur man upprätthåller integritet och säkerhet för personuppgifter.

Hur vi samlar in och använder (behandlar) personuppgifter

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster behandlar vi personuppgifter i följande situationer och för följande ändamål. Vi sparar inga uppgifter längre tid än vi behöver.

För att tillhandahålla produkter och tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att hantera, leverera och debitera produkter och tjänster i enlighet med avtal eller överenskommelse. Vi behandlar även personuppgifter för att hantera eventuella klagomål och reklamationer. Rättslig grund: fullgörande av avtal.

Lagringstid: Räkenskapsinformation bevaras i 7 år enligt bokföringslagen, övriga personuppgifter bevaras i 3 år efter senaste genomförda köp.

I vår kommunikation

Vi behandlar personuppgifter i samband med kommunikation med kunder, leverantörer och intressenter till exempel när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående våra produkter och tjänster. Vi ser en stor nytta med att våra kontakter får information om oss, våra produkter och tjänster. Rättslig grund: intresseavvägning.

Lagringstid: 3 år efter senaste kontakt.

För att efterleva lagar

Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter. Rättslig grund: rättslig förpliktelse

Lagringstid: Enligt förekommande lagar.

När och hur vi delar personuppgifter med andra

Alla personuppgifter som vi behandlar lagras hos våra IT-driftleverantörer och de är alltid lokaliserade i länder inom EU/EES. Vi säljer inte dina personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med andra parter för att kunna erbjuda produkter och tjänster till våra kunder. Personuppgifterna får då bara användas för att tillhandahålla produkter och tjänster till våra kunder. När vi delar dina personuppgifter med en annan part är vi ansvariga för behandlingen och det finns alltid biträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får hanteras.

I vissa lägen är vi skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav från myndigheter. Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier.

Individuella rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig en rad rättigheter gentemot oss som behandlar dina personuppgifter. För att åberopa dessa rättigheter kontaktar du oss via någon av kontaktvägarna som finns ovan. Vi strävar alltid efter att ha korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det behövs. Om du tycker att någon uppgift är felaktig eller missvisande bör du kontakta oss omedelbart. Anser du att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt så kan du lämna in en anmälan till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen. Deras kontaktuppgifter finns nedan under rubriken Tillsynsmyndighet.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att utan kostnad en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. I utdraget ser du vilka typer av personuppgifter om dig som vi behandlar, ändamålen med behandlingen, om vi delat personuppgifterna med någon annan och i så fall vem, vilken källa uppgifterna har om inte du har lämnat dem direkt till oss och hur länge vi tänker spara dina uppgifter.

Rätt till rättelse

Om du anser att vi har felaktiga eller missvisande personuppgifter om dig så kan du be oss om att få dem rättade eller att få dem kompletterade med personuppgifter som är relevanta för behandlingen. När vi gör en sån rättning så meddelar vi också de företag som vi har delat dina personuppgifter med.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar kan du begära att få personuppgifter som vi behandlar raderade, till exempel om de inte längre behövs för det syfte som de samlades in för. Personuppgifter som vi behöver för att vi ska kunna fullfölja avtal mot dig som kund eller leverantör eller för att kunna följa lagkrav kan du dock inte få raderade. När vi raderar personuppgifter så meddelar vi också andra företag som har fått uppgifterna från oss om att de ska raderas.

Rätt till begränsning

I vissa situationer kan du begära att få användningen av dina personuppgifter begränsad, exempelvis om uppgifterna är felaktiga och du har begärt att få dem rättade.

Tillsynsmyndighet

För att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen så kan du använda följande kontaktuppgifter:

Telefon:         08-657 61 00

E-post:           datainspektionen@datainspektionen.se

Fax:               08-652 86 52

Postadress:     Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm